Musiikkiterapia

Mirhami


Musiikkiterapian tavoitteena on tukea kuntoutujan kokonaiskehitystä siten, että työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista on helpompi suoriutua. Musiikkiterapian avulla kuntoutuja oppii vuorovaikutustaitoja, kehonhahmotusta, oman toiminnan jäsentämistä ja ympäristön hahmottamista. Soittamisen myötä kuntoutujan tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja ylläpitäminen kehittyy.

Musiikkiterapiassa huomioidaan aina kuntoutujan fyysiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet sekä psyykkinen hyvinvointi. Kuntoutujan tunne-elämän selkiytyessä ja itseilmaisun ja itsetuntemuksen kehittyessä vahvistuu kuntoutujan elämänhallinta.